Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

ulotnie
12:23
6972 ef6f 500
Reposted frommeem meem viapixielark pixielark
ulotnie
12:22
ulotnie
12:21
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
ulotnie
12:19
3549 3f3d
Reposted fromferlin ferlin viaPaseroVirus PaseroVirus
ulotnie
12:16
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
ulotnie
12:15
4202 93b1
Reposted fromzciach zciach viapixielark pixielark

December 02 2017

ulotnie
19:35
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu
ulotnie
19:34
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaszydera szydera
ulotnie
19:30
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
ulotnie
19:30
2532 10f0
Reposted fromnazarena nazarena viadivi divi
ulotnie
19:29
3008 d00d
Zurich.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
ulotnie
19:28
1740 ac96 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viadivi divi
ulotnie
19:27
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
ulotnie
19:27
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
ulotnie
19:27
1958 e734
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
ulotnie
19:25
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viadivi divi
ulotnie
19:25
6689 e7ca
Reposted fromsosna sosna viadivi divi
ulotnie
19:24
1812 5af4 500
Reposted fromtaSowa taSowa viadivi divi
ulotnie
19:24
2473 b462
Reposted fromczajnikq czajnikq viakerosine kerosine
ulotnie
19:23
1875 bd4c 500
Reposted fromPoranny Poranny viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl